Dự án ENHANCE xây dựng cơ chế giấy chứng nhận không có Lao động Trẻ em

Dự án ENHANCE sẽ hỗ trợ xây dựng chương trình giấy chứng nhận không có LĐTE được quốc tế công nhận áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tại Việt Nam. Chương trình này sẽ được thử nghiệm thông qua các hoạt động can thiệp về sinh kế tại An Giang và Hà Nội phối hợp với Hiệp hội xuất khẩu hàng Thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) và Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI).

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng chương trình với sự hợp tác của Dự án ENHANCE, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam. Bên cạnh đó, một nhóm tư vấn độc lập có chuyên môn về chứng chỉ bền vững sẽ được tuyển dụng để hỗ trợ việc xây dựng chương trình này. Bên cạnh việc thúc đẩy sự tuân thủ các tiêu chuẩn về lao động trẻ em và xóa bỏ lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng, giấy chứng nhận này sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận các phân khúc thị trường quan trọng cho các sản phẩm sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn về đạo đức.