Khảo sát cuối kì của Dự án ENHANCE

Dự án ENHANCE hiện đã đi đến giao đoạn cuối và Khảo sát cuối kì sẽ được thực hiện nhằm đánh giá sự đóng góp tổng thể của cả dự án trong công tác phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam.

Các số liệu thu thập được trong cuộc khảo sát cuối kỳ sẽ được so sánh với số liệu đầu kỳ và được sử dụng để đánh giá sự thay đổi từ đầu đến cuối dự án. Các số liệu sẽ nêu bật:

• Tình trạng LĐTE và LĐTE trong các môi trường độc hại;
• Giá trị của các chỉ số chính và đặc điểm của các nhóm hưởng lợi: tình trạng việc làm, trình độ học vấn của những người hưởng lợi trực tiếp và đặc điểm của các gia đình có trẻ em là LĐTE hoặc có nguy cơ cao là LĐTE;
• Các thông tin về bối cảnh của các kết quả dự án.

Kết quả khảo sát cuối kỳ sẽ được so sánh với khảo sát đầu kỳ nhằm hỗ trợ Dự án ENHANCE có được cái nhìn tổng quan về hoàn cảnh của những người hưởng lợi vào cuối dự án. Các số liệu sẽ được cung cấp cho một chuyên gia đánh giá độc lập nhằm hỗ trợ phân tích đánh giá cuối dự án. Các số liệu khảo sát cũng sẽ cung cấp nền tảng dựa trên bằng chứng cho những thành công và bài học thu được của dự án.