Khảo sát cuối kì về kiến thức, thái độ và hành vi về lao động trẻ em (KAP) cho dự án ENHANCE

Khảo sát đầu kì về kiến thức, thái độ và hành vi về lao động trẻ em (LĐTE) tại Việt Nam (KAP) đã được thực hiện khi dự án bắt đầu nhằm xác định những khoảng trống về kiến thức và những trở ngại trong việc phòng ngừa LĐTE, trên cơ sở đó xây dựng các chiến lược nâng cao nhận thức, chiến dịch truyền thông và các sáng kiến nâng cao năng lực.

Dự án ENHANCE hiện đã đi đến giai đoạn cuối và Khảo sát cuối kì về kiến thức, thái độ và hành vi về lao động trẻ em (KAP) sẽ được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông tới kiến thức, thái độ và hành vi của các nhóm đối tượng mục tiêu của dự án.

Các hộ gia đình, trẻ em và các cơ quan truyền thông của 27 xã thuộc 12 huyện tại Hà Nội, An Giang và TP Hồ Chí Minh sẽ được khảo sát. Bên cạnh đó, các phỏng vấn sâu sẽ được thực hiện với các cán bộ truyền thông cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp xã và các thảo luận nhóm sẽ được thực hiện với các chủ doanh nghiệp, học sinh và giáo viên tại các địa bàn mục tiêu.