Họp khởi động "Nhóm cố vấn CSR" thúc đẩy thực hiện CSR trong chuỗi cung ứng thủy sản tại Việt Nam

Khoảng 30 người sẽ tham dự phiên họp khởi động "Nhóm cố vấn về CSR" vào ngày 20/2 tại Hà Nội. Nhóm cố vấn, gồm 14 thành viên được khởi xứng trong khuôn khổ dự án RSCA, sẽ đóng góp tư vấn cho Tổng cục Thủy sản (D-FISH, MARD) trong việc xây dựng chiến lược và hoạch định chính sách cho việc thúc đẩy CSR/RBCtrong các chuỗi cung ứng thủy sản tại Việt nam vì sự phát triển và thương mại bền vững của ngành. Cuộc họp có sự chứng kiến của đại diệu Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, EUROCHAM Việt Nam và ILO Hà Nội.

Trong khuôn khổ dự án RSCA, ILO sẽ hỗ trợ thông qua Thỏa thuận tài trợ với Trung tâm Hợp tác Quốc tế vì sự bền vững trong nuôi trồng và đánh bắt thủy sản (ICAFIS), một NGO thuộc Hiệp hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS), nhằm mục đích đồng tài trợ cho việc thành lập và vận hành của "Nhóm Cố vấn CSR". Đây là nhóm cố vấn tự nguyện, hoạt động đóng góp tư vấn cho Tổng cục Thủy sản (D-FISH, ARD) trong việc xây dựng chiến lược và hoạch định chính sách thúc đẩy thực hiện CSR/RBC trong các chuỗi cung ứng thủy sản tại Việt Nam vì sự phát triển và thương mại bền vững của ngành.

Nhóm cố vấn CSR gồm 14 chuyên gia đại diện cho các bên tham gia trong ngành thủy sản, có trách nhiệm: (*) đẩy mạnh đối thoại và kết nối giữa các nhà cung cấp trong nước và nhà mua hàng quốc tế, đặc biệt là từ EU và chi sẻ các thực hành quản lý lao động mang tính trách nhiệm xã hội (**) xây dựng năng lực áp dụng thực hành CSR/RBC trong ngành tôm, cá basa và cá ngừ, xây dựng mục tiêu CSR/RBC và thiết kế hoạt động can thiệp ở cấp độ cơ sở doanh nghiệp, xây dựng lộ trình lồng ghép bền vững mục tiêu CSR/RBC vào các chuỗi cung ứng (***) lập danh sách đối tượng tham vấn và vận động chính sách mhằm mục đích việc thúc đẩy CSR/RBC và việc làm bền vững trở thành nội dung quan trọng trong các chính sách của Bộ NN & PTNT, của các hiệp hội ngành và các doanh nghiệp vì sự phát triển tổng thể bền vững của doanh nghiệp tham gia trong các chuỗi cung ứng thủy sản.