Tọa đàm báo chí về EVFTA, các công ước cơ bản của ILO và Bộ Luật Lao động sửa đổi

Các đại diện báo chí và các đại biểu khác tại buổi tọa đàm báo chí tổ chức vào ngày 27-28/9/2019.
Với tư cách là quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và trong bối cảnh các cuộc đàm phán và thỏa thuận thương mại quốc tế gần đây, Việt Nam đã khẳng định cam kết tôn trọng các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, như được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO. Việt Nam đồng thời cũng thể hiện rõ quyết tâm đảm bảo sự tăng trưởng toàn diện và tiếp tục phát triển dựa trên chiến lược khai thác các cơ hội đầu tư và thương mại thông qua sự gia tăng của hội nhập quốc tế. Việc tham gia CPTPP (Thỏa Thuận Toàn Diện và Tiến Bộ về Quan Hệ Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương) và ký kết EVFTA (Hiệp định Thương Mại Tự Do EU – Việt Nam), bao gồm các điều khoản về lao động, là xác nhận rõ ràng nhất của quyết tâm trên.

Với những cam kết và tham vọng này, Việt Nam đang tiến hành các cải cách trong lĩnh vực quan hệ lao động và pháp luật lao động để cải thiện và cập nhật khung quan hệ lao động hiện có và hướng luật lao động phù hợp với các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế về quyền tự do liên kết, thương lượng tập thể, lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và chống phân biệt đối xử.

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các cuộc cải cách này. Do vậy, ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi tọa đàm báo chí về chủ đề EVFTA cho các đại biểu báo chí cả nước về các công ước cơ bản của ILO và dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi vào ngày 27-28/9/2019 tại Đà Nẵng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án Khung khổ quan hệ lao động mới do Bộ Lao động Mỹ và Chính phủ Canada tài trợ, và dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ về Thúc đẩy Áp dụng các Công ước Cơ bản của ILO trong khuôn khổ Hiệp định tự do Thương mại Liên minh Châu Âu – Việt Nam.