Xây dựng năng lực quốc gia trong phân tích dữ liệu và viết báo cáo về lao động trẻ em

Một Thỏa thuận hợp tác đã được dự án ký kết với Tổng cục thống kê (GSO) và Bộ Lao động thương binh và xã hội để thực hiện Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai năm 2018 (NCLS 2018). Việc thu thập dữ liệu cho NCLS 2018 được thực hiện với sự giám sát chặt chẽ của ILO và GSO. Công tác thu thập dữ liệu đã được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2018, sau đó là chấp nhận dữ liệu, nhập và làm sạch từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2019.

Để hỗ trợ việc phân tích dữ liệu và viết báo cáo của NCLS 2018 và các hoạt động liên quan khác. Dự án sẽ hỗ trợ đào tạo về phân tích dữ liệu và viết báo cáo của ILO-SIMPOC cho ILSSA, GSO và các cơ quan liên quan khác.

Mục tiêu của khóa đào tạo

Để trang bị cho tham dự viên từ MOLISA / DCA, ILSSA, GSO và ILO các kiến thức và kỹ năng về Phân tích dữ liệu lao động trẻ em và Viết báo cáo để hoàn thành báo cáo cho Khảo sát lao động trẻ em quốc gia lần thứ 2.