Hội nghị tổng kết thí điểm thu thập dữ liệu chỉ số quan hệ lao động và tiền lương

Mục tiêu chính của hội thảo là tổng kết quá trình thí điểm thu thập các chỉ số quan hệ lao động và tiền lương, đồng thời thảo luận về các thách thức trong quá trình này và khả năng nhân rộng thu thập trên toàn quốc.