Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc gia của dự án Hỗ trợ kỹ thuật giúp nâng cao năng lực quốc gia về phòng ngừa và giảm lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)

Dự án ENHANCE đã bước vào năm cuối năm thực hiện cuối cùng, dự án ILO ENHANCE sẽ phối hợp cùng Cục Trẻ em Bộ LĐTBXH tổ chức một hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các đối tác. Mục đích của sự kiện này là nắm bắt và chia sẻ các thực tiễn và câu chuyện tiêu biểu để xây dựng một nền tảng kiến thức và tạo điều kiện chia sẻ học hỏi kinh nghiệm.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể của hội thảo là tích lũy những kinh nghiệm do các đối tác của dự án ILO ENHANCE thực hiện trong giai đoạn 2015 đến 2019 và chia sẻ giữa các đối tượng rộng hơn để thúc đẩy việc sử dụng kiến thức và bài học kinh nghiệm thực tế.

Thành viên tham gia

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sẽ quy tụ hơn 100 đại diện từ các đối tác ba bên dự án ở cấp trung ương, các đối tác của tỉnh và huyện, các đối tác của thực hiện các thỏa thuận hợp tác, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan ban ngành phù hợp khác.