Hội thảo tham vấn về khung pháp lý liên quan đến trẻ em và người chưa thành niên, bao gồm lao động trẻ em tại Việt Nam

Hội thảo 2 ngày sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà quản lý và cán bộ của Bộ ngành liên quan để góp ý cho báo cáo về phân tích và đánh giá pháp luật, cũng như đóng góp cho việc chỉnh sửa Luật Lao động.

Hội thảo 2 ngày sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà quản lý và cán bộ của Bộ ngành liên quan để góp ý cho báo cáo về phân tích và đánh giá pháp luật, cũng như đóng góp cho việc chỉnh sửa Luật Lao động.

Đánh giá và phân tích về lao động trẻ sẽ hỗ trợ để xác định các khoảng trống và những điểm không thống nhất trong các văn bản pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến lao động trẻ em cũng như các điểm xung đột giữa khung pháp lý quốc gia với các tiêu chuẩn quốc tế , đặc biệt là sự cần thiết có một văn bản pháp luật đưa ra định nghĩa về lao động trẻ em. Đánh giá cũng là cơ hội để xem xét, bổ sung, sửa đổi các nghị định liên quan đến lao động nặng nhọc độc hại của trẻ vị thành niên.

Mục tiêu

  • Để hỗ trợ việc sửa đổi và hoàn thiện báo cáo phân tích và đánh giá khung pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động trẻ em.
  •  Thu thập ý kiến đóng góp cho việc chỉnh sửa Luật Lao động 2012, tập trung vào vấn đề lao động trẻ em và vị thành niên.

Thành phần tham gia

Khoảng 85 học viên từ các Bộ ngành liên quan như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp, Liên minh HTX, Tổng Liên đoàn lao động, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại Giao, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giáo giục và Đào tạo, Tòa án Tối cao. Ngoài các thành viên từ cấp Trung Ương, đại diện các ban ngành từ 19 tỉnh thành phố cũng sẽ tham dự hội thảo.