Tập huấn về Vai trò của thực hành trách nhiệm xã hội đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp điện tử trong bối cảnh hội nhập.

Mục tiêu:

  • Giới thiệu về trách nhiệm xã hội trong lao động cho các doanh nghiệp điện tử - quan điểm, tầm quan trọng, những yêu cầu và quy định về TNXH trong lao động, và việc thực hành TNXH trong lao động tại DN
  • Tạo kết nối cho các doanh nghiệp trong mạng lưới Liên minh DN thúc đẩy TNXH trong lao động có cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau

Đối tượng:

Khoảng 40 cán bộ thuộc các doanh nghiệp điện tử trong khu CN tỉnh Bắc Ninh và lân cận (thuộc các quốc tịch, DN FDI và DN Việt Nam)

Kết quả dự kiến:

  • Các học viên được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thực hành TNXH trong lao động trong ngành điện tử
  • Các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về việc thực thi TNXH trong lao động ngành điện tử
  • Tăng cường kết nối doanh nghiệp trong mạng lưới Liên minh Doanh nghiệp điện tử