Hội thảo tham vấn quốc gia đánh giá dự án giữa kỳ

Một hội thảo tham vấn cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 2 tháng hai năm 2018 để chia sẻ các phát hiện chính với ILO và các bên liên quan vào cuối chuyến thực địa đánh giá giữa kỳ.

Dự án ENHANCE đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng và củng cố nỗ lực toàn diện và có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực quốc gia với sự tham gia của nhiều bên liên quan để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam. Dự án tập trung vào các ngành nghề ưu tiên như may mặc, thủ công mỹ nghệ và nông nghiệp ở khu vực phi chính thức cùng với hỗ trợ trực tiếp tại ba tỉnh Hà Nội, TP Hồ chí minh và An Giang. Bộ Lao động thương binh và Xã hội là cơ quan đối tác chính cùng sự tham gia của nhiều cơ quan liên quan, các đối tác xã hội và các tổ chức dân sự.

Theo như Bản tham chiếu (TOR), đánh giá giữa kỳ dự án ENHANCE bao gồm ba mục đích chính như sau:
  1. Nâng cao chất lượng thực hiện dự án;
  2. Thúc đẩy sự minh bạch với ILO, các cấp đối tác liên quan và nhà tài trợ và
  3. Thúc đẩy học hỏi trong nội bộ ILO và với các đối tác chủ chốt liên quan. Trong đó quan trọng nhất là việc giúp nhóm dự án ENHANCE lập kế hoạch cho công tác thực hiện dự án trong thời gian còn lại của dự án.
Các chuyên gia đánh giá sẽ trình bày kết quả ban đầu tới các đối tác và các bên liên quan. Các chuyên gia sẽ thu thập nhận xét và góp ý của các đối tác cho các kết quả, kết luận và khuyến nghị ban đầu nhằm hoàn thiện báo cáo.