Đối thoại Quốc gia về Vệ sinh an toàn lao động lần thứ nhất của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Quốc gia

Cuộc đối thoại là một diễn đàn mở để các bên có liên quan bao gồm các đơn vị quản lý nhà nước, đại diện người lao động và sử dụng lao động đóng góp và trao đổi ý kiến trong việc thực thi và hoàn thiện pháp luật về An toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, Đối thoại sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các bên tham gia và nâng cao hiểu biết về pháp luật ATVSLĐ.

Với mục tiêu chia sẻ thông tin và hoàn thiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ cũng như thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) phối hợp với Cục An toàn lao động- Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc Đối thoại Quốc gia về Vệ sinh an toàn lao động của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Quốc gia lần thứ nhất vào ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội.

Tham gia vào đối thoại là hơn 150 đại diện từ các Bộ, Ban, Ngành cấp trung ương và địa phương có liên quan, đại diện người sử dụng lao động, đại diện người lao đông, các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các ý kiến đóng góp của các bên có liên quan trong cuộc đối thoại sẽ là cơ sở để Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ tham mưu, đề xuất với Chính phủ và Quốc hội nhằm đưa ra những chính sách phù hợp để hoàn thiện hệ thống pháp luật về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, hỗ trợ sửa đổi những quy định hiện hành và xây dựng các quy định mới theo các chủ đề có liên quan đến ATVSLĐ theo từng ngành nghề, trong đó có nhấn mạnh đến những ngành nghề có nguy cơ mất ATVSLĐ cao và các đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm lao động trẻ. Cuộc đối thoại cũng là cơ hội để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa cơ quan quản lý với đại diện người sử dụng lao động và người lao động cũng như góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật ATVSLĐ của các đơn vị tham gia.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.