Chuyến tham quan nghiên cứu tới Philippines

Trong khuôn khổ của dự án ILO ENHANCE, với sự hợp tác chặt chẽ với Văn phòng ILO tại Philippines, dự án sẽ tổ chức chuyến tham quan nghiên cứu tại Philippines từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2017.

Mục tiêu của chuyến tham quan nghiên cứu:

Nâng cao năng lực của các đối tác/ các bên liên quan chủ chốt trong việc phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em qua việc học tập từ các bài học, kinh nghiệm, thực tiễn và các mô hình của Philippines.

Các chủ đề dự kiến mà các đại biểu Việt Nam mong muốn được học hỏi từ Philippines bao gồm:
  • Lên kế hoạch và thực hiện chương trình hành động quốc gia, bao gồm Lao động Trẻ em
  • Quy trình can thiệp và các doanh nghiệp/xã không tồn tại lao động trẻ em
  • Huy động và phân bổ ngân sách để thực hiện chương trình hành động quốc gia ở cấp quốc gia và địa phương
  • Thực hiện và thực thi pháp luật trong phòng, chống lao động trẻ em
  • Hệ thống giám sát lao động trẻ em (CLMS) ở cả cộng đồng và cấp quốc gia, và làm thế nào để hai cấp kết nối và liên kết với nhau
  • Chuyển tiếp từ trường học sang công việc, đặc biệt đối với những người vượt quá tuổi bắt buộc để đi học
  • Hợp tác và liên kết giữa các cơ quan liên quan, bao gồm các đối tác xã hội trong việc chống lại lao động trẻ em
  • Các biện pháp bảo trợ xã hội bao gồm trợ cấp tiền mặt có điều kiện và hỗ trợ sinh kế
  • Can thiệp trong ngành Nông Nghiệp và các chuỗi cung ứng.
Thành phần tham dự sẽ có khoảng 30 đại biểu đến từ các Cục, Vụ liên quan của Bộ LĐTBXH; 3 Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang; Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức của người sử dụng lao động như VCCI, VTAS, VASEP và VCA; các tổ chức của người lao động; Quốc hội và Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Việc xây dựng năng lực sẽ được tiến hành thông qua các cách tiếp cận khác nhau như trao đổi đối thoại, học tập kinh nghiệm và thực tiễn tốt. Các cán bộ được tăng cường năng lực của dự án cũng mong muốn họ có thể nỗ lực để lồng ghép việc ngăn ngừa và loại bỏ lao động trẻ em vào các chương trình mục tiêu quốc gia khác như Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em (NPA), chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em, chương trình giảm nghèo, và/hoặc chương trình việc làm cho thanh thiếu niên, chương trình đào tạo …