Hội thảo vùng về Dân tộc thiểu số: hài hòa hóa sự phát triển văn hóa, môi trường và kinh tế cho khu vực miền núi và dân tộc thiểu số

Hội thảo cấp cao có sự tham gia của đại diện cấp bộ thuộc 5 nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan and Myanmar. Các thảo luận chính bao gồm những thực hành tốt về thúc đẩy việc làm cho người dân tộc thiểu số tại các nước tham dự, nhằm tăng hiệu suất lao động và thu nhập cho người lao động dân tộc thiểu số.

Hội thảo được tổ chức nhằm:
  1. hỗ trợ quá trình trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa 5 nước tham gia, hướng tới nhân rộng các thực hành tốt về việc làm cho người dân tộc thiểu số trong vùng, và
  2. hỗ trợ tăng cường hợp tác vùng về thúc đẩy việc làm cho người dân tộc thiểu số.