Đối thoại chính sách "Những đặc điểm chính của việc làm phi chính thức tại Việt Nam"

Đối thoại chính sách giới thiệu đánh giá về khu vực phi chính thức tại Việt Nam và các kết quả rà soát chính sách liên quan.

Đối thoại chính sách được tổ chức nhằm:
  1. trình bày các đánh giá về khu vực phi chính thức tại Việt Nam từ góc độ chính sách, và
  2. tạo diễn đàn tranh biện sâu cho các bên liên quan về các đặc điểm chính của việc làm phi chính thức tại Việt Nam nhằm hỗ trợ quá trình chính thức hóa việc làm phi chính thức.