Tập huấn đánh giá rủi ro tại nơi làm việc

Tập huấn cho giảng viên nguồn về Đánh giá rủi ro tại nơi làm việc

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về 5 bước đánh giá rủi ro cho những giảng viên về An toàn vệ sinh lao động của VCCI, Chương trình BWV và dự án SCORE để họ có thể tổ chức tập huấn đánh giá rủi ro cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đầu ra mong đợi:

  • Kiến thức và kỹ năng tổ chức tập huấn 5 bước đánh giá rủi ro của học viên được nâng cao;
  • Tài liệu tập huấn về 5 bước đánh giá rủi ro được xây dựng;
  • Báo cáo tập huấn đưa ra những khuyến nghị, đánh giá về việc tổ chức khóa tập huấn được ILO phê duyệt;
  • Sách 5 bước đánh giá rủi ro được in và phát cho học viên trước khóa học.