Tập huấn về Tuyển dụng Đạo đức và Đáp ứng các Nhu cầu về Giới cho Lao động Di cư là Nữ giới tại Việt Nam (khóa học đề cao việc tuyển dụng đạo đức)

Mục đích của tập huấn

Vào cuối khóa học, học viên sẽ có thể:
  • Giải thích các yếu tố và điều kiện của tuyển dụng đạo đức;
  • Liệt kê các tiêu chuẩn liên quan đến việc tuyển dụng đạo đức và đáp ứng các nhu cầu về giới đồng thời đưa ra những lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp nếu đáp ứng các tiêu chuẩn này;
  • Xác định các tác động đến công nhân, người lao động và công ty tuyển dụng nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn về tuyển dụng đạo đức, đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến việc không phân biệt đối xử và đáp ứng các nhu cầu về giới;
  • Thảo luận về các rủi ro và các nguy cơ để đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển dụng đạo đức và đáp ứng các nhu cầu về giới trong chuỗi cung ứng, hoạt động kinh doanh, quy trình và nhiệm vụ của các công ty tuyển dụng, cùng với việc tập trung vào các rủi ro ảnh hưởng đến lao động di cư là nữ giới, đặc biệt chú trọng đến các nước phái cử;
  • Xác định và tăng cường việc giảm nhẹ và ít kiểm soát để tránh sự xuất hiện các vấn đề về đạo đức và trách nhiệm giới và các vấn đề trong quá trình tuyển dụng trong phạm vi trách nhiệm, kiểm soát hoặc gây ảnh hưởng của các cá nhân tham gia;
  • Giải thích các thực tiễn tốt nhất trong phát triển thị trường có đạo đức và trách nhiệm giới và đàm phán;
  • Xác định chính sách quốc gia và xuyên quốc gia có ảnh hưởng đến nỗ lực tuyển dụng đạo đức và đáp ứng các nhu cầu về giới; và
  • Đánh giá khóa tập huấn.

Thành phần tham gia:

Các chủ sở dụng, các giám đốc điều hành, trưởng điều hành, tổng giám đốc, giám đốc điều hành hoặc cán bộ đào tạo của các cơ quan tuyển dụng đang hoạt động. Phù hợp với các mục tiêu của đào tạo này, những nỗ lực này sẽ nhằm vào mục tiêu là các cơ quan tuyển dụng tuyển dụng sao cho lao động di cư nữ giới và nhân viên nữ chiếm tỷ lệ cao trong việc tuyển dụng của các công ty để đào tạo.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Tel.: +84 4 37340902 Máy lẻ 306
Fax: +84 4 37340904
Email: thuy@ilo.org