Đào tạo chuyên đề An toàn - Vệ sinh lao động của dự án SCORE

Đào tạo chuyên đề An toàn - Vệ sinh lao động của dự án SCORE sẽ được giới thiệu trong Hội thảo về Luật Lao động mới tại thành phố Hồ Chí Minh

Những kinh nghiệm trong đào tạo An toàn - Vệ sinh lao động (OSH) của dự án SCORE (Chuyên đề 5) sẽ được chia sẻ với các Ban Quản lý Các khu công nghiệp và các doanh nghiệp vào ngày 14/5/2016 tại Hội thảo về Luật Lao động mới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động thành phố đồng tổ chức là một trong những nỗ lực liên tục của cơ chế ba bên nhằm xúc tiến đào tạo SCORE như một biện pháp để cải thiện bền vững điều kiện làm việc tại doanh nghiệp. Phương thức kết hợp giữa đào tạo tập trung và tư vấn tại nhà máy do các chuyên gia giàu kinh nghiệp thực hiện làm SCORE trở thành một yếu tố “phải có” để thay đổi văn hóa doanh nghiệp theo hướng hợp tác và sáng tạo mà các doanh nghiệp thành công cần có để trở nên cạnh tranh hơn.