Tập huấn cho cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí

Tập huấn và Hội thảo Nâng cao Điều kiện Làm việc ở Cơ sở Kinh doanh Dịch vụ Giải trí, góp phần Tăng cường Hiệu quả của các Chương trình Phòng chống HIV/AIDS

Tập huấn khuyến khích, và hỗ trợ các nỗ lực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trong việc xây dựng/thực hiện các chính sách, qui định nơi làm việc về đảm bảo an toàn, vệ sinh/sức khỏe cho người lao động bao gồm các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm tự nguyện hay điều trị về HIV.

Đối tượng

40 người, gồm Chủ doanh nghiệp + người quản lý các đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí.

Mục đích tập huấn

Khuyến khích, và hỗ trợ các nỗ lực của các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trong việc xây dựng/thực hiện các chính sách, qui định nơi làm việc về đảm bảo an toàn, vệ sinh/sức khỏe cho người lao động bao gồm các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm tự nguyện hay điều trị về HIV.

Đầu ra của khóa tập huấn

  • Các chủ cơ sở hiểu tại sao cần đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và mối liên hệ của nó với các lợi ích của đơn vị;
  • Các cơ sở biết các chính sách, qui định pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị và việc đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động;
  • Các cơ sở nắm được các nội dung về vấn đề tuyển dụng, quản lý và khích lệ nhân viên; nhận diện và quản lý các rủi ro nghề nghiệp tại nơi làm việc; nhận diện nguy cơ và cách giải quyết các vấn đề về bạo lực và kỳ thị; nhận diện rủi ro và cách giải quyết đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, bao gồm cả vấn đề phòng tránh và tiếp cận dịch vụ HIV, STIs; cải thiện an toàn trong công việc;
  • Các bản kế hoạch hành động của các đơn vị.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
Tel.: +84 4 3734 0902 ext. 320
Fax: +84 4 3734 0904
Email: thanhhuyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi