Hội thảo Hợp tác và Chia sẻ kinh nghiệm

Hội thảo Hợp tác và Chia sẻ kinh nghiệm - Cơ sở kinh doanh An toàn và Sức khỏe

Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật cho đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí để nâng cao điều kiện làm việc tại đơn vị thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, và kết nối. Sau hội thảo, các cơ sở kinh doanh biết những cách làm tốt và có thể áp dụng cho cơ sở mình.

Mục đích

Hỗ trợ kỹ thuật cho đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí để nâng cao điều kiện làm việc tại đơn vị thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, và kết nối. Sau hội thảo, các cơ sở kinh doanh biết những cách làm tốt và có thể áp dụng cho cơ sở mình.

Đầu ra

  • Bài học kinh nghiệm, các cách làm tốt ở đia phương và quốc tế được các cơ sở chia sẻ và học hỏi;
  • 3 hành động mà các cơ sở sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Điều phối viên dự án quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyen Thai Hoc, Ba Dinh, Hanoi
Tel.: +84 4 3734 0902 ext. 320
Fax: +84 4 3734 0904
Email: thanhhuyen@ilo.org
Website: www.ilo.org/hanoi