Vocational Training Law

Đoàn khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm về sửa đổi Luật Dạy Nghề tại Manila, Philippines từ ngày 21 đến 25 tháng 10 năm 2013

Trong khuôn khổ Dự án về Tăng cường Khả năng có Việc làm cho Người lao động, và Tăng cường Năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Phục vụ Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam, Chuyến khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm về sửa đổi Luật Dạy Nghề tại Manila, Philippines được tổ chức từ ngày 21 đến 25 tháng 10 năm 2013. Thành phần đoàn công tác bao gồm đại diện từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Văn phòng Quốc hội. Thông qua chuyến khảo sát, thành viên đoàn có thể rút ra các bài học kinh nghiệm, cũng như đưa ra những kế hoạch thực hiện và khuyến nghị phục vụ quá trình sửa đổi Luật Dạy nghề.