Đối thoại công-tư về nguồn nhân lực trong ngành du lịch

Đối thoại Công - Tư sẽ tập trung mổ xẻ các vấn đề định hướng nghề nghiệp, lao động, và việc làm trong ngành du lịch sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 tại Hội An do Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam chủ trì với sự hỗ trợ của Dự án SIT/ILO, và sự tham gia của các Sở ban ngành liên quan, Liên đoàn Lao động và Hiệp hội du lịch. Thông qua đối thoại, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp sử dụng lao động và trường nghề/cơ sở đào tạo về những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trên lĩnh vực lao động, việc làm để có thể có những giải pháp hỗ trợ về mặt chính sách đối với các cơ sở đào tạo/trường nghề và các doanh nghiệp sử dụng lao động.