Hội thảo đánh giá hoạt động của Dự án Việc làm tốt hơn (Better Work) tại Việt Nam

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Bộ LĐTBXH, phối hợp với Dự án Better Work Việt Nam tổ chức hội thảo trên nhằm làm rõ mục tiêu, vai trò và hoạt động của Dự án tại Việt Nam; đồng thời đánh giá hiệu quả sau 4 năm hoạt động, rút ra bài học và phương hướng hoạt động của Dự án trong tương lai.


* Mục đích
- Làm rõ mục tiêu, vai trò và hoạt động của Dự án tại Việt Nam
- Đánh giá hiệu quả sau 4 năm hoạt động, rút ra bài học và phương hướng hoạt động của Dự án trong tương lai.

* Nội dung
- Dự án giới thiệu về mục tiêu, vai trò và các hoạt động cụ thể Dự án đã thực hiện đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam và dự kiến kế hoạch hoạt động trong các năm tới
- Đánh giá, bình luận của phía Việt Nam (Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, VCCI…) về hoạt động của Dự án.

* Địa điểm
Tại Hà Nội

* Thành phần đại biểu
Dự kiến khoảng 40 đại biểu, gồm:
- Đại diện một số cơ quan ở Trung ương
- Đại diện một số cơ quan ở địa phương phía Nam
- Đại diện doanh nghiệp
- Đại diện ILO, Dự án Better Work, Dự án Quan hệ lao động
- Một số cán bộ CIRD có liên quan

* Công tác tổ chức
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Bộ LĐTBXH/ CIRD
- Kinh phí: Do Dự án Better Work tài trợ