Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 6

Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 6 với chủ đề: Tăng cường chính sách và bảo vệ lao động di cư thông qua việc chia sẻ dữ liệu và tiếp cận đầy đủ hệ thống hành pháp và tư pháp trong việc làm, trong đó có cơ chế khiếu nại hiệu quả”. Diễn đàn sẽ được chính phủ Brunei tổ chức vào ngày 26-ngày 27 Tháng 11 năm 2013. Một số nước quyết định tổ chức cuộc họp chuẩn bị quốc gia với các đối tác ba bên và xã hội dân sự. Tại Việt Nam, cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 15 Tháng 8 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, do dự án TAM GIÁC ILO ASEAN hỗ trợ với sự tài trợ bởi Chính phủ Canada.

Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 6 với chủ đề: Tăng cường chính sách và bảo vệ lao động di cư thông qua việc chia sẻ dữ liệu và tiếp cận đầy đủ hệ thống hành pháp và tư pháp trong việc làm, trong đó có cơ chế khiếu nại hiệu quả”. Diễn đàn sẽ được chính phủ Brunei tổ chức vào ngày 26-ngày 27 Tháng 11 năm 2013.

Diễn đàn lao động di cư ASEAN hàng năm (AFML) là cơ hội để các chính phủ, các tổ chức người lao động vàsử dụng lao động, và các tổ chức xã hội chính trị dân sự xem xét, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng tốt về các vấn đề chính mà lao động nam và nữ di cư ở Đông Nam Á đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để thúc đẩy việc thực hiện các nguyên tắc của Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và thúc đẩy Quyền của lao động di cư. (http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers-3 ). Diễn đàn là cơ hội chia sẻ các hoạt động liên quan để thực hiện các khuyến nghị khác nhau từ các cuộc họp AFML cũng như kinh nghiệm xây dựng văn kiện ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của lao động di cư.

Mỗi năm, AFML được tổ chức bởi chủ tịch đương thờicủa ASEAN với sự hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN và đóng góp của ILO, IOM, UN Women và Nhóm công tác ASEAN về lao động di cư. Một số nước quyết định để tổ chức cuộc họp chuẩn bị quốc gia với các đối tác ba bên và xã hội dân sự. Tại Việt Nam, cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 15 Tháng 8 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, do dự án TAM GIÁC ILO ASEAN hỗ trợ với sự tài trợ bởi Chính phủ Canada. Những người tham gia cuộc họp sẽ tham gia góp ý về tiến độ thực hiện các khuyến nghị diễn đàn trước đó ở cấp quốc gia, và thảo luận về các chủ đề của Diễn đàn ASEAN lần thứ 6 về lao động di cư.