Cuộc họp Xây dựng Kế hoạch chiến lược của Dự án Quan hệ Lao động Pha 2

Dự án IR dự kiến tổ chức buổi họp xây dựng kế hoạch chiến lược vào ngày 3-4/6/2013 để có những thảo luận chuyên sâu về một số vấn đề trọng yếu cũng như những thách thức trong việc phát triển quan hệ lao động cũng như xác định những nhiệm vụ quan trọng phải giải quyết trong bối cảnh ra đời của Bộ luật lao động mới và Luật công đoàn mới. Đây cũng là cơ hội để lên kế hoạch hoạt động cho dự án trong nửa năm sau của năm 2013.