Thương lượng tập thể

Việt Nam phê chuẩn Công ước về Thương lượng Tập thể

Việt Nam trở thành Quốc gia thành viên thứ 167 của ILO phê chuẩn Công ước số 98

Tin | Ngày 26 tháng 7 năm 2019
GENEVA – Ngày 5/7/2019, Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ gia nhập Công ước về Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể, năm 1949 (Công ước số 98). Hiện đã phê chuẩn 6 trong 8 Công ước Cơ bản của ILO, Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên thứ 167 của ILO và là nước thứ 20 trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương phê chuẩn Công ước số 98.

Đây cũng là công ước thứ ba Việt Nam phê chuẩn trong năm kỷ niệm một thế kỷ thành lập của ILO. Điều đó khẳng định nỗ lực của Chính phủ cùng với các đối tác xã hội nhằm đạt được những điều kiện về lao động và kinh tế tạo nền tảng cho công cuộc phát triển bền vững của đất nước. Việc phê chuẩn Công ước số 98 được hy vọng sẽ đẩy mạnh hơn nữa thương lượng tập thể thực chất trên toàn quốc, từ đó đem lại điều kiện làm việc tốt hơn, năng suất lao động cao hơn và sự phồn thịnh được chia sẻ công bằng.

Công ước số 98 đòi hỏi các quốc gia thành viên đảm bảo người lao động được bảo vệ đầy đủ trước những hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn và đảm bảo bảo vệ các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động không bị can thiệp bởi bên còn lại. Đây là những điều kiện cần thiết để đảm bảo thương lượng tập thể đầy đủ và thực chất, là điều mà Công ước kêu gọi các Chính phủ cần chú trọng thúc đẩy.

Công ước này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/7/2020, một năm sau khi hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn.