Bản tin ILO, Tháng 3/2013

Bản tin quý số thứ 3 của Văn phòng ILO tại Việt Nam giới thiệu những tin tức chính trong thời gian qua, từ xu hướng gia tăng khoảng cách thu nhập theo giới, đưa kiến thức kinh doanh vào trường học, khai trương làng du lịch cộng đồng Mỹ Sơn, đến tiếng nói của lao động di cư trong quá trình tham vấn kế hoạch phát triển sau 2015. Trong số này, ILO cũng trò chuyện với đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân Tuần lễ quốc gia An toàn Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ trong tháng 3.