Đo lường việc làm, tình trạng lực lượng lao động và lao động thiếu việc làm

Video khái quát tầm quan trọng của thống kê về thị trường lao động và giải thích định nghĩa và cách thức đo lường thất nghiệp, việc làm, lực lượng lao động và lao động thiếu việc làm.

Ngày xuất bản: Ngày 01 tháng 11 năm 2021 |