COVID-19: Đại dịch trong thế giới việc làm

Lời kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm

Tại phiên họp lần thứ 109 của Hội nghị Lao động Quốc tế, đại diện các chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động đã nhất trí thông qua Lời kêu gọi Hành động Toàn cầu, đưa ra cách thế giới việc làm ứng phó với khủng hoảng COVID-19, khuyến nghị xây dựng một tương lai việc làm lấy con người làm trung tâm.