Chuỗi cung ứng bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu để phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19

Ngày xuất bản: Ngày 25 tháng 8 năm 2021 |

Việc làm thỏa đáng vô cùng cần thiết đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và xóa đói nghèo. Bên cạnh đó, đại dịch lại một lần nữa chứng minh rằng các quốc gia và các ngành kinh tế liên kết với nhau rất sâu sắc. Do vậy, nhu cầu về chuỗi cung ứng bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu đang là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu về sự phục hồi của thế giới việc làm sau đại dịch.

Trong khuôn khổ Dự án “Chuỗi cung ứng bền vững để phục hồi hiệu quả hơn” do Ủy ban châu Âu tài trợ, ILO và các đối tác đang sử dụng chuỗi cung ứng làm đầu mối để thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong năm ngành kinh tế ở năm quốc gia và hơn thế nữa. Các thành viên ILO - chính phủ, người sử dụng lao động, người lao động - và các bên liên quan chính có cơ hội cùng nhau hướng tới giai đoạn phục hồi lấy con người làm trung tâm sau cuộc khủng hoảng COVID-19 và xây dựng chuỗi cung ứng bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn.

Tham khảo thêm thông tin tại đây.