Sự phát triển của Câu lạc bộ Lean Six Sigma Ngành gỗ Bình Dương

Ngày 27 tháng 8 năm 2014, Câu lạc bộ Lean Six Sigma Ngành gỗ Bình Dương (CLB LSS) được thành lập. Kể từ đó CLB LSS liên tục tổ chức các hoạt động chung cho các doanh nghiệp đã tham gia dự án SCORE và các doanh nghiệp chưa tham gia dự án SCORE nhằm duy trì sự thay đổi bền vững ở các doanh nghiệp này.

Ngày xuất bản: Ngày 28 tháng 5 năm 2021 |