Chênh lệch tiền lương giữa người di cư và người bản xứ

Người lao động di cư thường bị đối xử bất bình đẳng trong thị trường lao động về tiền lương, khả năng tiếp cận việc làm và đào tạo, điều kiện làm việc, an sinh xã hội và quyền công đoàn tại quốc gia tiếp nhận.

Ngày xuất bản: Ngày 28 tháng 12 năm 2020 |