Điều tra quốc gia về lao động trẻ em lần thứ hai – Các kết quả chính