Khảo sát của ILO về tác động của COVID-19 tới lao động trẻ

ILO và các đối tác của Sáng kiến Toàn cầu về Việc làm Thỏa đáng cho Thanh niên đã thực hiện Khảo sát Toàn cầu về Thanh niên và COVID-19, tập trung vào bốn lĩnh vực tác động tới thanh niên: việc làm, giáo dục và đào tạo, sức khỏe tinh thần, quyền và tiếng nói. Cuộc khảo sát đã cung cấp những thông tin quan trọng về ảnh hưởng của đại dịch tới cuộc sống của giới trẻ.

Ngày xuất bản: Ngày 18 tháng 8 năm 2020 |