Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ

Video được xây dựng nhằm cung cấp thông tin giúp người xem hiểu được thế nào là các hình thức lao động trẻ em tồi tệ. Thông qua đó kêu gọi nghiêm cấm và hành động ngay lập tức để Chấm dứt các hình thức Lao động trẻ em tồi tệ nhất vào năm 2025.