Phim tài liệu

ILO 100 năm – Chặng đường vì Công bằng Xã hội: Đồng hành với lý tưởng Hồ Chí Minh

Bộ phim ghi lại hành trình lịch sử của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với những lý tưởng chung kể từ năm 1919.