Video

Tiếng nói từ thế giới việc làm: tài xế công nghệ

Câu chuyện của một tài xế công nghệ có thể cho thấy phần nào những khía cạnh của thị trường lao động Việt Nam.