Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder – Ngày Quốc tế Hợp tác xã 2019

Thông điệp của Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế nhân Ngày Quốc tế Hợp tác xã 2019

Ngày xuất bản: Ngày 06 tháng 7 năm 2019 |