Phòng chống lao động trẻ em do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu

Trẻ em thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan. Thiên tai và biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng xấu đến quyền trẻ em từ nhiều góc độ bao gồm sức khỏe, tính mạng, tiếp cận giáo dục, y tế, dinh dưỡng, sinh kế và cả bóc lột sức lao động thông qua lao động trẻ em.

Ngày xuất bản: Ngày 14 tháng 6 năm 2017 |