Thông cáo báo chí

Tháng Sáu 2010

  1. Ra mắt Báo cáo Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2009-10

    Ngày 23 tháng 6 năm 2010

    This report was launched on 23 June 2010 at Ha Noi, Viet Nam.