Dự án ENHANCE, Bản tin số 6, tháng 1/2020

* CÁC SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC * Các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, những kinh nghiệm đã được chia sẻ, các hoạt động SCREAM, giải thưởng Cuộc thi viết về lao động trẻ em (LĐTE).
* CÁC HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRỰC TIẾP * Các hoạt động phối hợp với VIRI & VIETCRAFT; các mô hình tạo thu nhập trong khu vực nông nghiệp, tư vấn và đào tạo kỹ năng nghề, cận cảnh đánh giá nhu cầu.
* XÂY DỰNG NĂNG LỰC * Tập huấn báo cáo Khảo sát quốc gia về LĐTE (NCLS) 2018; Hội thảo về Mục tiêu 8.7
* CÁC TIN TỨC CẬP NHẬT KHÁC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI * Bộ Luật Lao động sửa đổi, Chương trình Giấy chứng nhận không có LĐTE; các hoạt động trong thời gian tới, tư liệu hóa các trường hợp điển hình tốt và bài học kinh nghiệm, Báo cáo NCLS 2018; khảo sát cuối kỳ, các hoạt động nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực, hợp tác với Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia.