Dự án ENHANCE, Bản tin số 5, tháng 10/2019

Bản tin số 5 của dự án ENHANCE sẽ cung cấp thông tin cập nhật về sự kiện và các thông tin nổi bật sau:


Các hoạt động nâng cao nhận thức
Các hoạt động nâng cao năng lực
Cập nhật về các can thiệp trực tiếp
Các hoạt động sắp tới