Chương trình Hội thảo Xin ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ 95/2013/NĐ-CP nội dung liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng