Bản tin dự án ENHANCE số 10, Tháng 1 năm 2022

Bản tin số 10 của “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE)” do USDOL tài trợ, giới thiệu những hoạt động chính của Dự án trong 7 tháng qua.