Kỹ năng và khả năng tìm việc làm

Lao động không có kỹ năng vẫn chiếm một phần đáng kể trong lực lượng lao động Việt Nam. © ILO/A. Santos

Xem thêm ảnh về kỹ năng và khả năng tìm việc làm tại thư viện ảnh của ILO trên Flickr
Quá trình tái cơ cấu kinh tế đang diễn ra theo định hướng thị trường và hội nhập toàn cầu sẽ yêu cần phát triển nguồn nhân lực hiện tại của Việt Nam. Bên cạnh số lượng ngày càng tăng của người lao động không qua đào tạo xuất thân từ khu vực nông thôn, đồng thời diễn ra tình trạng thiếu lao động có tay nghề tại các công ty hoạt động trong những ngành nghề mới nổi. Một vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam cũng như ở các nước khác trong khu vực châu Á chính là chất lượng của hệ thống giáo dục và đào tạo không đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, yêu cầu về giáo dục, kỹ năng nghề và kinh nghiệp cần thiết để tìm việc và giữ việc với.

Về vấn đề này, ILO hỗ trợ Chính phủ nhằm nâng cao tính thực tế và chất lượng của hệ thống giáo dục và đào tạo thông qua tập trung đào tạo theo như cầu của nhà sử dụng lao động và học viên, tăng cường liên kết giữa người sử dụng lao động và cơ sở đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên, đưa ra các tiêu chuẩn kỹ năng cho từng ngành nghề cụ thể, và khả năng cải thiện tiếp cận với đào tạo đặc biệt là đối với nhóm thường bị bỏ qua như thanh niên, lao động di cư, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật.