Tiêu chuẩn lao động quốc tế

Người khuyết tật đánh cá bên sông.

Xem thêm ảnh về tiêu chuẩn lao động quốc tế tại thư viện ảnh của ILO trên Flickr
Việt Nam đã phê chuẩn 22 công ước của ILO, bao gồm sáu công ước chính:

C029 – Công ước về lao động cưỡng bức, 1930 (Số 29)
C098 – Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể, 1949 (Số 98)
C100 – Công ước về trả công bình đẳng, 1951 (Số 100)
C111 – Công ước về chống phân biệt đối xử (trong việc làm và nghề nghiệp), 1958 (Số 111)
C138 – Công ước về tuổi lao động tối thiểu, 1973 (Số 138)
C182 – Công ước về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 (Số 182)

Công ước số 98 về Quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể là công ước mới nhất được phê chuẩn , đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào tháng 6/2019.

Bên cạnh việc xem xét tổng quát các công ước liên quan của ILO, Việt Nam đã tham vấn hướng dẫn kỹ thuật của ILO về cách nhìn nhận tốt nhất mà Việt Nam nên có đối với những công ước và khuyến nghị này và gợi ý những hướng đi nhằm cải cách luật pháp quốc gia.

Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những thách thức về việc làm thế nào có thể thực hiện các công ước đã thông qua. Chìa khóa để giải quyết những vấn đề này là sự đóng góp và tham gia tích cực từ cả ba bên (Chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động) và các bên liên quan khác.