Ulotka

Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego

Międzynarodowe Karty Bezpieczeństwa Chemicznego (ICSC, International Chemical Safety Cards) są arkuszami danych zawierającymi ważne informacje o substancjach chemicznych w kontekście bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zawarte w nich informacje przedstawione są w sposób jasny i zwięzły. Zasadniczym celem kart ICSC jest promowanie bezpiecznych sposobów postępowania z substancjami chemicznymi w miejscu pracy. Głównymi ich odbiorcami docelowymi są pracownicy. Projekt ICSC jest wspólnym Przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) realizowanym we współpracy z Komisją Europejską.

Czym są karty ICSC? Jak są opracowywane karty ICSC? Czy karty ICSC są wiarygodne? Jakie informacje zawierają karty ICSC? What information is provided in ICSC? Ponad 1700 Kart ICSC jest dostępnych w formatach HTML i PDF.

Karty ICSC stanowią wsparcie we wdrażaniu postanowień Konwencji ILO dotyczącej substancji chemicznych.