การจัดการเพื่อสนับสนุนคนพิการในสถานประกอบการ

Code of practice | 01 January 2002
สารบัญ
1. ข้อกำหนดทั่วไป
2. หน้าที่โดยทั่วไปของนายจ้างและผู้แทนลูกจ้าง และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. กรอบการจัดการเพื่อสนับสนุนคนพิการในสถานประกอบการ
4. การรับสมัครลูกจ้าง
5. การเลื่อนตำแหน่ง
6. การคงสภาพการจ้างงาน
7. การปรับเปลี่ยน
8. การเก็บรักษาความลับของข้อมูล ภาคผนวก