ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး မွတ္တမ္း (၂၀၁၈)

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထိေရာက္သည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္၊ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ အဆိုပါႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပကတိအေျခအေနကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာကိစၥ ရပ္ျဖစ္ပါသည္။