Fact sheet

โครงการความร่วมมือทางวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหารูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล

เอกสารข้อมูลโครงการ